از جمله خدمات شرکت بام نقره ای، طراحی و مشاوره فنی اولیه پروژه توسط کارشناسان شرکت بصورت رایگان و با امکانات ذیل می باشد:

۱٫ امکان سنجی استفاده از سیستم یوبوت در پروژه مورد نظر

۲٫ پیشنهاد حذف ستون ها در پلان معماری و در نتیجه نجات پارکینگ و فضاسازی بهتر در پروژه

۳٫ مشاوره و طراحی انتخاب محل دیوارهای برشی

۴٫ تخمین اولیه امیزان مصالح مصرفی پروژه

۵٫ برآورد اولیه از هزینه های کلی طرح با سیستم یوبوت

۶٫ ارائه طرح و محاسبات اولیه به منظور تصمیم گیری نهایی کارفرمایان محترم