مشخصات فنی یوبوت عبارتند از:
۱- ابعاد یوبوت که متشکل از سه بخش:
الف- پایه های نگهدارنده
ب-  قاب تحتانی
ج-قاب فوقانی یوبوت